Nyheter

Funktionshinder och internetanvändning

Svenskarna och internet är relativt representativ för den svenska befolkningen som helhet. Om man däremot bryter ned resultaten på mindre grupper i samhället ökar osäkerheten något i skattningarna, hur mycket beror till viss del hur stora dessa subgrupper är. För att skapa en mera heltäckande bild görs ibland extraurval baserat på något eller några kriterier där vi vet att vårt dataunderlag blir något bristfälligt. Tex. så har vi släppt en rapport som heter "Unga Svenskar och Internet" vid två tillfällen där vi medvetet drog överurval på yngre människor för att få ett tillräckligt stort underlag att analysera dessa vidare som en egen grupp. Genom ett extraurval av icke-användare fick vi vid ett tillfälle en större grupp av äldre människor (då dessa i större utstäckning är icke-användare än övriga befolkningen). Såna här olika grupper av människor finns det självklart mängder av i samhället. I vissa fall är det relevant att skapa en djupare förståelse för en specifik grupp av människor, snarare än ett speciellt temaområde.

Vi har under nästan alla år haft med någon fråga om funktionshinder i Svenskarna och internet. Frågorna har ändrats vid ett tillfälle (2007) för att försöka ge en något mer nyanserad bild av vilken form av funktionshinder respondenten har. Då gruppen i vissa fall är beroende av speciellt riktade insatser för att underlätta och utveckla deras internet- och teknikanvändning bedömer vi dem som intressanta att kartlägga i Svenskarna och internet. Framöver kan det vara aktuellt med en riktad undersökning ett första steg är att titta på de data och frågor vi redan har för att se vad som går att utveckla.

Här är några av de frågor som ställts för att identifiera respondenter i vårt urval med någon form av funktionshinder. Lämna gärna dina idéer och synpunkter i kommentarsfältet nedan eller till mig på janne.elvelid@iis.se alt. 070-3583069. Utöver frågeställningar för att kunna definera gruppen så kan det även finnas specifika frågor som är relevanta till gruppen.

Åren 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 och 2010 använde vi följande frågor:

v251a: Har du något funktionshinder som försvårar din användning av datorer och internet? (Ja, nej)

Om Ja, v251b: Vilken typ av funktionshinder är det du har som försvårar din internetanvändning? (TEX synproblem, dyslexi, andra fysiska handikapp)

2007 användes en annan variant:

v251c: Har du någon form av funktionsnedsättning? (Ja, Nej)

Om ja: v251d: Vilken typ av funktionsnedsättning är det du har? (Flera svarsalternativ möjliga.)

  • Synproblem, tex nedsatt syn
  • Hörselproblem, tex hörselskada, tinitus mm
  • Läs och skrivsvårigheter
  • Finmotoriska svårigheter - hand och/eller arm
  • Grovmotoriska svårigheter - övriga kroppen
  • Psykiska/kognitiva, tex utvecklingsstörning, demens mm
  • Annat

v251g: Medför din funktionsnedsättning problem vid användning av internet? (Nej, Ja - något, Ja - stora)

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.